Giá cả
Tất cả các ứng dụng đều được sử dụng miễn phí, nhưng có giới hạn về kích thước tệp và hoạt động mỗi ngày.
Hàng tháng Hàng năm-20%
Miễn phí
$0
Premium
$6
mỗi tháng
$48 mỗi năm một lần
Công cụ bao gồm
51 51
Tệp mỗi ngày
5 Vô hạn
Kích thước tệp tối đa 500 MB 4 GB
Tốc độ, vận tốc
Nhanh Nhanh hơn
Quảng cáo Không